پخش مستقیم برنامه های تلویزیون آلترناتیو شورایی، رسانه مشترک نیروهای چپ و کمونیست