پخش مستقیم برنامه های تلویزیون آلترناتیو شورایی، کانال مشترک نیروهای چپ و کمونیست